Антикорупційна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 27 липня 2018 року  №1057

із змінами від 07.12.2018 №1178, від 15.03.2019 №1344

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Рівненської обласної ради на 2018-2020 роки

         

Антикорупційна програма Рівненської обласної ради (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 №31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агенства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агенства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 №1379 та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації у Рівненській обласній раді

        

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі –учасники), якими є:

- депутати Рівненської обласної ради;

- посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

Антикорупційна програма включає в себе звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності Рівненської обласної ради (далі – обласна рада).

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Рівненської обласної ради на період з 2018 по 2020 роки.

Мета Антикорупційної програми – забезпечення ефективної системи запобігання та протидії корупції у діяльності обласної ради.

Політика щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Рівненської обласної ради обумовлена основними принципами діяльності обласної ради та принципами служби в органах місцевого самоврядування, визначеними чинним законодавством України про місцеве самоврядування, а саме:

- верховенством права, демократизмом і законністю;

- повагою та дотриманням прав і свобод людини і громадянина;

- законністю;

- гласністю;

- колегіальністю;

- служінням територіальній громаді;

- поєднанням місцевих і державних інтересів;

- професіоналізмом, компетентністю, ініціативністю, чесністю, відданістю справі;

- правовою, організаційною та матеріально-фінансовою самостійністю в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;

- підзвітністю та відповідальністю перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

- державною підтримкою та гарантією місцевого самоврядування.

Засадами  загальної  відомчої  політики  щодо  запобігання  та  протидії корупції в обласній раді є:

- окреслення кола причин і умов, що породжують корупцію;

- створення ефективної системи запобігання та виявлення ознак корупції в усіх сферах діяльності обласної ради, виявлення та усунення корупційних ризиків;

- мінімізація проявів корупційних правопорушень, формування серед працівників виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради нетерпимого, негативного ставлення до корупції як до суспільно-небезпечного явища;

- забезпечення відкритості та прозорості діяльності обласної ради.

Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Рівненської обласної ради є:

- проведення серед учасників Антикорупційної програми організаційно-роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції;

- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

- здійснення контролю за дотриманням учасниками Антикорупційної програми під час виконання своїх повноважень загально етичних норм поведінки;

- вжиття дій, передбачених чинним законодавством, щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки;

- виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності учасників програми, та здійснення їх оцінки щодо наявності корупційної складової;

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, або про факти підбурення до вчинення таких корупційних правопорушень;

- забезпечення відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітленні інформації щодо діяльності обласної ради на її офіційному веб-сайті;

- інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.

Визначення завдань і заходів щодо виконання Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2018-2020 роки передбачає розділ VI цієї програми.

 

 

ІІ.    Оцінка корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Для проведення оцінки корупційних ризиків у Рівненській обласній раді було утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради (далі – Комісія) відповідно до рішень обласної ради від 06.09.2017 № 701 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків» та від 18.05.2018 №981 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків», якій доручено розробити Антикорупційну програму  Рівненської обласної ради на 2019-2020 роки.

Оцінку корупційних ризиків в обласній раді проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.

Чинниками корупційних ризиків є умови та причини, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння учасниками Антикорупційної програми під час виконання посадових обов’язків діянь, що можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Під час здійснення оцінки корупційних ризиків Комісією було ідентифіковано корупційні ризики в обласній раді, здійснено їх визначення та опис, класифіковано за категоріями, видами та виконано такі заходи з проведення оцінки корупційних ризиків:

- визначено джерела отримання інформації, необхідні для проведення ідентифікації корупційних ризиків;

- визначено коло осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків;

- проаналізовано функції (завдання, повноваження) обласної ради;

- ідентифіковано корупційні ризики та здійснено їх опис;

- опрацьовано нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі документи;

- проведено фахові обговорення окремих питань.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради Комісією складено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради (далі Звіт), що містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту), пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до Звіту), результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків (додаток 3 до Звіту), результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 4 до Звіту), результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 5 до Звіту) та пріорітетність корупційних ризиків (додаток 6 до Звіту).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради є невід’ємною частиною Антикорупційної програми.

В основу Антикорупційної програми покладено розробку та вжиття заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності обласної ради. Заходи Антикорупційної програми є обов’язковими для виконання учасниками програми.

Контроль за виконанням цієї Антикорупційної програми покладено на постійну комісію обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

 

      ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

З метою усунення та мінімізації корупційних ризиків передбачається ряд організаційних заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції у діяльності ради за такими пріорітетними напрямками, а саме:

- актуалізація (постійне оновлення) знань у сфері законодавства з питань запобігання та виявлення корупції;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо заходів запобігання корупції серед учасників програми;

- контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;

- створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми;

- проведення оцінки корупційних ризиків з метою їх актуалізації та обов’язкового включення їх до Антикорупційної програми;

- забезпечення можливості для повідомлення про корупцію, зокрема через офіційний веб-сайт, телефонний або електронний зв’язок;

- запобігання порушень посадовими особами під час надання відповідей на інформаційні запити;

- посилення контролю за ефективним використанням майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- формування в учасників програми негативного ставлення до корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

- забезпечення в межах повноважень виконання Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання учасниками програми декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання або несвоєчасне подання декларацій суб’єктами декларування (учасниками програми);

- забезпечення відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітленні інформації щодо діяльності обласної ради на її офіційному веб-сайті;

- інші заходи.

 

          IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою досягнення цілей, поставлених Антикорупційною програмою та для забезпечення проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та депутатів Рівненської обласної ради, передбачається проведення низки заходів із підвищення рівня фахових знань з питань запобігання та протидії корупції і загального рівня поінформованості, а саме:

Передбачається проведення низки заходів із підвищення рівня фахових знань з питань запобігання та протидії корупції і загального рівня поінформованості, а саме:

- проведення тренінгів з питань декларування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- проведення круглих столів за участю учасників Антикорупційної програми з метою роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію та поняття конфлікту інтересів і пов’язаних із ним наслідків;

- акумуляція актуальної інформації щодо заходів та методів виявлення корупційного правопорушення чи конфлікту інтересів;

- ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві;

участь посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради в конференціях, круглих столах, семінарах та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції, що проводяться в Україні;

- забезпечення участі консультанта з питань запобігання та виявлення корупції у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, що будуть організовані Національним агентством з питань запобігання корупції та спрямовані на поглиблення знань у сфері застосування антикорупційного законодавства.

Забезпечити підвищення кваліфікації та поглиблення знань, що стосуються норм антикорупційного законодавства учасниками Антикорупційної програми:

у комунальному закладі «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій»;

- за направленнями на навчання в Національній академії державного управління при Президентові України та в її регіональних інститутах у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові;

- за запрошенням фахівцями в галузі знань антикорупційного законодавства будуть проводитись навчання з урахуванням актуальних тем з питань запобігання корупційним проявам;

- в центрах розвитку місцевого самоврядування, зокрема, в Офісі Реформ Рівненського регіонального відділення Асоціації Міст України;

за запрошенням громадських організацій, що проводять тематичні семінари у сфері запобігання корупції.

Навчальні заходи з питань запобігання корупційним проявам в апараті обласної ради проводитимуться не рідше одного разу на півріччя з урахуванням актуальних тем:

 • «Суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування»;
 •  «Е-декларування: порядок заповнення, зміни в законодавстві, що стосуються декларування»;
 • «Загальні вимоги до антикорупційної програми юридичної особи, організація роботи щодо виявлення корупційних ризиків»;
 • «Особливості відкриття валютного рахунку в установах банку-нерезидента»;
 • «Законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель»;
 • «Стандарти доброчесності, правила етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування»;
 • «Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб»;
 • «Передача в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів»;
 • «Види юридичної відповідальності, що наступає за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення»;
 • «Типові порушення, що вчиняють керівники комунальних закладів під час виконання своїх посадових обов’язків та шляхи їх уникнення».

Після проведення навчань планується тестування серед посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради на знання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Для новопризначених працівників, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», передбачається проведення індивідуального навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства України, Антикорупційної програми.

На робочих нарадах виконавчого апарату обласної ради працівники апарату інформуються про актуальні питання щодо запобігання і протидії корупції в Рівненській обласній раді.

 

 1. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг стану виконання програми здійснюється шляхом аналізу інформації про виконання конкретно передбаченого Антикорупційною програмою заходу.

Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією спільно з консультантом з питань запобігання та виявлення корупції, комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють моніторинг впровадження цих заходів та оцінку виконання Антикорупційної програми.

За результатами півріччя виконавці Антикорупційної програми інформують голову Рівненської обласної ради про вжиті заходи з виконання Антикорупційної програми у визначені терміни.

Консультант з питань запобігання та виявлення корупції забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформації про стан виконання Антикорупційної програми.

Враховуючи, що процес оцінки корупційних ризиків є постійним та направленим на визначення умов та причин корупційних правопорушень, Рівненська обласна рада вважає за необхідне продовжити роботу щодо ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради.

Оцінка ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням таких критеріїв:

 1. повнота виконання;
 2. своєчасність виконання;
 3. ефективність виконання.

Захід вважається виконаним у повному обсязі в разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

- створення умов для мінімізації  ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;

- усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

          Антикорупційна програма переглядається у разі: 

- ідентифікації нових корупційних ризиків;                              

- надання пропозицій постійною комісією обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією;

проведення Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради анкетування, обговорення та консультацій з учасниками щодо вдосконалення Антикорупційної програми; 

- внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) її положень.

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються шляхом прийняття рішення обласної ради, оприлюднення його на офіційному вебсайті обласної ради для відкритого доступу та погодження таких змін в порядку, визначеному для прийняття програми.

 

VI Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2018-2020 роки

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансу-вання

Проведення інформаційно-роз᾿яснювальної роботи щодо заходів запобігання корупції

1.Оформлення інформаційних стендів, із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

2. Виготовлення буклетів, що містять інформацію стосовно основних положень антикорупційного законодавства.

3. На робочих нарадах виконавчого апарату обласної ради працівники апарату інформуються про актуальні питання щодо запобігання і протидії корупції в Рівненській обласній раді.

4. Надання учасникам Антикорупційної програми консультативної допомоги, роз’яснень, інформаційних матеріалів.

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

3. Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Забезпечення здійснення повноважень щодо запобігання корупції

Координація діяльності структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради в частині неухильного дотримання норм антикорупційного законодавства, удосконалення методів та механізмів протидії корупції.

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

2. Структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради згідно своїх функціональних обов’язків.

3. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Підвищення освітнього рівня (рівня обізнаності) у сфері антикорупційного законодавства

Вдосконалення знань щодо заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, а також щодо відповідальності, пов’язаної з корупційними правопорушеннями

у період дії програми

1. Учасники Антикорупційної програми.

2. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

3. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

4. Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Контроль за дотриманням Антикорупційної програми

Моніторинг дотримання Антикорупційної програми та аналіз здійснення заходів щодо виконання Антикорупційної програми

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

2. Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Забезпечення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми

Роз’яснювальна робота щодо антикорупційного законодавства у частині, пов’язаній із конфліктом інтересів та його врегулюванням; вдосконалення знань щодо механізму запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Запобігання порушень чинного законодавства при наданні відповідей на інформаційні запити

Неупереджений, своєчасний та об’єктивний розгляд інформаційних запитів

у період дії програми

1. Відділ документообігу та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Підвищення ефективності використання публічних коштів, мінімізація фінансових втрат

 Моніторинг  цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель

у період дії програми

1. Фінансово-господарський відділ виконавчого апарату обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Забезпечення законності проведення закупівельних процедур

Підвищення кваліфікації членами тендерного комітету

у період дії програми

2. Фінансово-господарський відділ виконавчого апарату обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Контроль за ефективністю використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, призначенням та звільненням керівників обласних комунальних підприємств, установ, закладів, виконання ними умов контрактів

Координація діяльності керівників комунальних підприємств, закладів, установ, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в частині неухильного дотримання норм антикорупційного законодавства, законодавства у сфері майнових та кадрових відносин.

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з економічних питань та комунальної власності.

2. Відділ з питань спільної власності

територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради.

3. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Забезпечення в межах повноважень виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання суб’єктами декларування (учасниками Антикорупційної програми) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1.Оформлення інформаційних стендів, із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

2. Виготовлення буклетів, що містять інформацію стосовно основних положень антикорупційного законодавства.

3. Надання учасникам Антикорупційної програми консультативної допомоги щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

у період дії програми

1. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання (несвоєчасного подання) декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування учасниками Антикорупційної програми

Перевірка факту своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування учасниками Антикорупційної програми

у період дії програми

2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства під час роботи зі службовими документами, із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.

Ознайомлення під підпис посадових осіб місцевого самоврядування про настання відповідальності із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена за порушення чинного законодавства під час роботи зі службовими документами.

у період дії програми

1. Керівництво обласної ради.

2. Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на публічну інформацію, заяв, звернень громадян та юридичних осіб.

Публікація на офіційному веб-сайті обласної ради статистичних даних стосовно кількості опрацьованих запитів на публічну інформацію, розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб виконавчим апаратом обласної ради протягом певного періоду, а також питань яких вони стосувалися; інформації про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які розглядали запити на публічну інформацію, заяви, звернення громадян та юридичних осіб.

у період дії програми

1. Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради.                           2. Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради.                              3. Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.                    4. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

 

Перший заступник

голови ради                                                                                         С. Свисталюк

 

Консультант з питань

запобігання та виявлення корупції                                        А. Петрів

 

 
Останні новини
Рівненські спортсмени здобули перемогу на чемпіонаті України

03-08-2020

Рівненські спортсмени здобули перемогу на чемпіонаті України

1 серпня в м. Дніпро відбувся чемпіонат України з параканое...

Рівненські психологи з військового госпіталю переймають досвід в польських колег

03-08-2020

Рівненські психологи з військового госпіталю переймають досвід в польських колег

Психологи з КЗ « Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської...

У медичних підприємствах області – зміни в штатних розписах

31-07-2020

У медичних підприємствах області – зміни в штатних розписах

Сьогодні відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони...