Антикорупційна програма

Звіт

про результати проведення громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки

1.Найменування органу, який проводив обговорення:

Рівненська обласна рада.

2.Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:

Проєкт Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки.

Обговорення здійснювалося у формі електронних консультацій у період з 27.07.2020 до 17.08.2020.

Повідомлення про проведення громадського обговорення Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки було розміщено на офіційному вебсайті  Рівненської обласної ради:

https://ror.gov.ua/anonsy/povidomlennya-pro-publichne-gromadske-obgovorennya-antikorup-1595851398

Проєкт Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки було розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної ради за посиланням:

https://ror.gov.ua/proyekti-rishen-oblasnoyi-radi/pro-zatverdzhennya-zvitu-za-rezultatami-ocinki-korupciinih-r-1595849777

3.Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

За час громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки пропозицій не надійшло.

4.Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Пропонується винести на розгляд обласної ради питання щодо затвердження Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки.

 

Консультант з питань запобігання та виявлення корупції                                               Марія ХОРОНЖАК

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення Рівненської обласної ради

21.08.2020 №1778

із змінами від 15.12.2020 №26

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки

        

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації у діяльності Рівненської обласної ради

        

Антикорупційна програма Рівненської обласної ради (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 №31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 №1379, та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі –учасники), якими є:

- депутати Рівненської обласної ради;

- посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Рівненської обласної ради на період з 2021 по 2023 роки.

Метою Антикорупційної програми є впровадження комплексної системи правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських та інших заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності обласної ради.

Основними завданнями Антикорупційної програми є:

- визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній раді, заходи з їх реалізації;

- проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;

- визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

- забезпечення підвищення правової обізнаності посадових осіб та депутатів обласної ради;

- здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній раді антикорупційних заходів.

Обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України.

Політика щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Рівненської обласної ради обумовлена основними принципами діяльності обласної ради та принципами служби в органах місцевого самоврядування, визначеними чинним законодавством України про місцеве самоврядування, а саме:

- верховенством права, демократизмом і законністю;

- повагою та дотриманням прав і свобод людини і громадянина;

- гласністю;

- колегіальністю;

- служінням територіальній громаді;

- поєднанням місцевих і державних інтересів;

- професіоналізмом, компетентністю, ініціативністю, чесністю, відданістю справі;

- правовою, організаційною та матеріально-фінансовою самостійністю в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;

- підзвітністю та відповідальністю перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

- державною підтримкою та гарантією місцевого самоврядування.

Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидії корупції полягає у виявленні основних причин порушення антикорупційного законодавства (а також неефективних заходів управління, прогалин у правовому регулюванні діяльності відділів виконавчого апарату обласної ради), розробці та запровадженні ефективного внутрішнього механізму усунення або мінімізації корупційних чинників.

Обласна рада в межах своїх повноважень здійснює заходи з реалізації загальної відомчої політики стосовно запобігання та протидії корупції, такі як:

- заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання декларацій депутатами обласної ради, депутатами обласної ради, в яких повноваження закінчилися, посадовими особами обласної ради та особами, які раніше працювали та мали статус посадової особи обласної ради;

- забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб;

- створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради;

- здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки;

- організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

- проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству;

- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення ïx до вчинення корупційних правопорушень;

- забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті;

- проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення i протидії корупції;

- виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; взаємодія зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- інші заходи щодо запобігання i протидії корупції, передбачені чинним законодавством України.

Визначення завдань і заходів щодо виконання Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки передбачає розділ              VI цієї програми.

 

 

ІІ.    Оцінка корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

 

Виявлення корупційних ризиків, найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами та депутатами обласної ради своїх повноважень, а також причин та умов, що сприяють виникненню корупційних схем, є одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції.

Об’єктивне оцінювання корупційних ризиків є необхідним для профілактики порушень антикорупційного законодавства та надає можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, спрямовані на проведення відповідної роботи.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради здійснюється відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року  № 31.

Оцінювання корупційних ризиків у Рівненській обласній раді проводиться  Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської  обласної ради (далі – Комісія), що діє на підставі рішень Рівненської обласної ради від 06.09.2017 №701 та від 18.05.2018 №981 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради», та консультантом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Рівненської обласної ради (далі – Консультант).

Оцінювання корупційних ризиків полягає у визначенні об’єктів оцінки корупційних ризиків, необхідних джерел інформації, методів та способів оцінки корупційних ризиків, відповідальних осіб та строків проведення оцінки.

Комісія визначає вразливі до ризиків функції та завдання обласної ради, конкретні напрями діяльності відділів виконавчого апарату. Також проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності, вивчає законодавчі та внутрішні організаційно-розпорядчі акти, які регулюють діяльність обласної ради та її органів на предмет виявлення дискреційних повноважень та норм, що сприяють вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

Оцінювання корупційних ризиків здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За підсумками проведеної роботи Комісією щорічно складається звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради та виконання Антикорупційної програми (далі – звіт), що подається на затвердження голови обласної ради.

 

      ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію aбo мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Перелік заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради, строки їх виконання та відповідальні особи, ресурси та очікувані результати наведено у Розділі VI цієї програми, які сформовані за такими пріоритетними напрямками, як:

- актуалізація (постійне оновлення) знань у сфері законодавства з питань запобігання та виявлення корупції;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо заходів запобігання корупції серед учасників програми;

- контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;

- створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми;

- проведення оцінки корупційних ризиків з метою їх актуалізації та обов’язкового включення їх до Антикорупційної програми;

- забезпечення можливості для повідомлення про корупцію, зокрема через офіційний веб-сайт, телефонний або електронний зв’язок;

- запобігання порушень посадовими особами під час надання відповідей на інформаційні запити;

- посилення контролю за ефективним використанням майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- формування в учасників програми негативного ставлення до корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

- забезпечення в межах повноважень виконання Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання учасниками програми декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання або несвоєчасне подання декларацій суб’єктами декларування (учасниками програми);

- забезпечення відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітленні інформації щодо діяльності обласної ради на її офіційному веб-сайті;

- інші заходи.

 

        IV. Навчання та заходи з поширення інформації

щодо програм антикорупційного спрямування

 

Для забезпечення проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення i протидії корупції, впродовж дії Антикорупційної програми організовуються такі заходи:

- проведення тренінгів з питань декларування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень, що встановлюються антикорупційним законодавством, та щодо правового статусу викривача;

- проведення круглих столів за участю учасників Антикорупційної програми з метою роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію та поняття конфлікту інтересів і пов’язаних із ним наслідків;

- акумуляція актуальної інформації щодо заходів та методів виявлення корупційного правопорушення чи конфлікту інтересів;

- ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві;

участь посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради в конференціях, круглих столах, семінарах та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції, що проводяться в Україні;

- забезпечення участі консультанта з питань запобігання та виявлення корупції у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, що будуть організовані Національним агентством з питань запобігання корупції та спрямовані на поглиблення знань у сфері застосування антикорупційного законодавства.

Забезпечити підвищення кваліфікації та поглиблення знань, що стосуються норм антикорупційного законодавства, учасниками Антикорупційної програми:

у комунальному закладі «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій»;

- за направленнями на навчання в Національній академії державного управління при Президентові України та в її регіональних інститутах у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові;

- за запрошенням фахівцями в галузі знань антикорупційного законодавства будуть проводитись навчання з урахуванням актуальних тем з питань запобігання корупційним проявам;

- в центрах розвитку місцевого самоврядування, зокрема, в Офісі Реформ Рівненського регіонального відділення Асоціації Міст України;

за запрошенням громадських організацій, що проводять тематичні семінари у сфері запобігання корупції.

Навчальні заходи з питань запобігання корупційним проявам в апараті обласної ради проводитимуться не рідше одного разу на півріччя з урахуванням актуальних тем:

 • «Е-декларування: порядок заповнення, зміни в законодавстві, що стосуються декларування»;
 • «Правові засади запобігання корупції»;
 • «Особливості відкриття валютного рахунку в установах банку-нерезидента»;
 • «Законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель»;
 • «Стандарти доброчесності, правила етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування»;
 • «Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб»;
 • «Передача в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів»;
 • «Види юридичної відповідальності, що наступає за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення»;
 • «Типові порушення, що вчиняють керівники комунальних закладів під час виконання своїх посадових обов’язків та шляхи їх уникнення».

Після проведення навчань проводити тестування серед посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради на знання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Для новопризначених працівників, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», передбачається проведення індивідуального навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства України, Антикорупційної програми.

На робочих нарадах виконавчого апарату обласної ради працівники апарату інформуються про актуальні питання щодо запобігання і протидії корупції в Рівненській обласній раді.

 

 

 1. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

 

Моніторинг стану виконання програми здійснюється шляхом аналізу інформації про виконання конкретно передбаченого Антикорупційною програмою заходу.

Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією спільно з консультантом з питань запобігання та виявлення корупції, комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють моніторинг впровадження цих заходів та оцінку виконання Антикорупційної програми.

За результатами півріччя виконавці Антикорупційної програми інформують голову обласної ради про вжиті заходи з виконання Антикорупційної програми у визначені терміни.

Консультант забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформації про стан виконання Антикорупційної програми.

Під час моніторингу враховуються зміни законодавства у сфері запобігання корупції, здійснюється оцінка виконання заходів програми та за необхідністю проводиться ідентифікація (виявлення) нових корупційних ризиків. Таку оцінку проводить Комісія.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після проведення додаткового оцінювання раніше визначених корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни шляхом прийняття Рівненською обласною радою відповідних рішень.

Антикорупційна програма переглядається Рівненською обласною радою у разі: виявлення нових корупційних ризиків; внесення змін до законодавства (зокрема антикорупційного); встановлення недостатньої ефективності окремих заходів програми; надання пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень програми  Національним агентством з питань запобігання корупції; проведення Комісією анкетування, обговорення та консультацій з учасниками програми щодо вдосконалення Антикорупційної програми, за результатами розгляду яких Комісією приймається рішення про необхідність внесення змін до Антикорупційної програми; надання пропозицій постійною комісією обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією; за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради (у 2022, 2023 роках).

Обов’язковою підставою перегляду Антикорупційної програми є  затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації (протягом 90 календарних днів з моменту затвердження).

У такому разі рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймається Рівненською обласною радою після набрання чинності відповідними актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України на черговому пленарному засіданні згідно з планом підготовки сесії.

Оцінка ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням таких критеріїв:

 1. повнота виконання;
 2. своєчасність виконання;
 3. ефективність виконання.

Захід вважається виконаним у повному обсязі в разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

- створення умов для мінімізації  ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;

- усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

 

 

VI Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки

 

 

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк викона-ння

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансу-вання

Проведення інформаційно-роз᾿яснювальної роботи щодо заходів запобігання корупції

1.Оформлення інформаційних стендів із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

2. Виготовлення буклетів, що містять інформацію стосовно основних положень антикорупційного законодавства.

3. Інформування працівників виконавчого апарату обласної ради,  на робочих нарадах, про актуальні питання щодо запобігання і протидії корупції в Рівненській обласній раді.

4. Надання учасникам Антикорупційної програми консультативної допомоги, роз’яснень, інформаційних матеріалів.

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

3. Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Забезпечення здійснення повноважень щодо запобігання корупції

Координація діяльності структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради в частині неухильного дотримання норм антикорупційного законодавства, удосконалення методів та механізмів протидії корупції.

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

2. Відділи  виконавчого апарату обласної ради згідно своїх функціональних обов’язків.

3. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Підвищення освітнього рівня (рівня обізнаності) у сфері антикорупційного законодавства

Вдосконалення знань щодо заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, а також щодо відповідальності, пов’язаної з корупційними правопорушеннями

у період дії програми

1. Учасники Антикорупційної програми.

2. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

3. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

4. Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Контроль за дотриманням Антикорупційної програми

Моніторинг дотримання Антикорупційної програми та аналіз здійснення заходів щодо виконання Антикорупційної програми

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

2. Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопору-шення

Не потребує

Забезпечення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми

Роз’яснювальна робота щодо антикорупційного законодавства у частині, пов’язаній із конфліктом інтересів та його врегулюванням; вдосконалення знань щодо механізму запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з  питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Запобігання порушень чинного законодавства при наданні відповідей на інформаційні запити

Неупереджений, своєчасний та об’єктивний розгляд інформаційних запитів

 

 

у період дії програми

Відділ документообігу та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопору-шення

Не потребує

 

Підвищення ефективності використання публічних коштів, мінімізація фінансових втрат

 

Моніторинг  цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель

 

у період дії програми

Фінансово-господарський відділ виконавчого апарату обласної ради.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопору-шення

 

Не потребує

Забезпечення законності проведення закупівельних процедур

Підвищення кваліфікації членами тендерного комітету

у період дії програми

Фінансово-господарський відділ виконавчого апарату обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопору-шення

Не потребує

Контроль за ефективністю використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, призначенням та звільненням керівників обласних комунальних підприємств, установ, закладів, виконання ними умов контрактів

Координація діяльності керівників комунальних підприємств, закладів, установ, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, в частині неухильного дотримання норм антикорупційного законодавства, законодавства у сфері майнових та кадрових відносин.

у період дії програми

1. Постійна комісія обласної ради з економічних питань та комунальної власності.

2. Відділ з питань спільної власності

територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради.

3. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопору-шення

Не потребує

Забезпечення в межах повноважень виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання суб’єктами декларування (учасниками Антикорупційної програми) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1.Оформлення інформаційних стендів із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

2. Виготовлення буклетів, що містять інформацію стосовно основних положень антикорупційного законодавства.

3. Надання учасникам Антикорупційної програми консультативної допомоги щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

у період дії програми

Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання (несвоєчасного подання) декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування учасниками Антикорупційної програми

Перевірка факту своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, учасниками Антикорупційної програми

у період дії програми

Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопору-шення

Не потребує

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства під час роботи зі службовими документами, із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.

Ознайомлення під підпис посадових осіб місцевого самоврядування про настання відповідальності із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, за порушення чинного законодавства під час роботи зі службовими документами.

у період дії програми

1. Керівництво обласної ради.

2. Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопору-шення

Не потребує

Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на публічну інформацію, заяв, звернень громадян та юридичних осіб.

Публікація на офіційному веб-сайті обласної ради статистичних даних стосовно кількості опрацьованих запитів на публічну інформацію, розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб виконавчим апаратом обласної ради протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися; інформації про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які розглядали запити на публічну інформацію, заяви, звернення громадян та юридичних осіб.

у період дії програми

1. Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради-керівник секретаріату.                           2. Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради.                              3. Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.                    4. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення

Не потребує

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності Рівненської обласної ради

 

Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради (далі –Комісія), на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Рівненської обласної ради, здійснено опис та проведено їх оцінку.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради проведено аналіз спеціальних повноважень обласної ради згідно з законодавством, її організаційної структури, діяльності постійних комісій обласної ради, фінансово-господарської діяльності, системи внутрішнього контролю та документообігу, управління персоналом, проведення процедур закупівель, діяльності відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», інших питань, що виникають в діяльності Рівненської обласної ради.

Джерелами інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти, рішення сесій Рівненської обласної ради, розпорядження голови Рівненської обласної ради, положення про відділи, посадові інструкції працівників виконавчого апарату Рівненської обласної ради, взято до відома інформацію про узагальнення судової практики про конфлікт інтересів, інші документи та інформація щодо усунення корупційних ризиків.

До роботи з ідентифікації корупційних ризиків також залучалися інші працівники виконавчого апарату Рівненської обласної ради, які надавали необхідну інформацію та пропозиції. Також проведено анкетування, результати якого узагальнено та враховані при оцінці корупційних ризиків.  

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради здійснено опис корупційних ризиків, виявлено їх чинники та можливі наслідки корупційного правопорушення, опрацьовано пропозиції щодо заходів із їх усунення.                                                                                          В результаті проведеної роботи було виявлено, ідентифіковано та оцінено 12 корупційних ризиків, із них 5 ризиків із середньою пріоритетністю, 7 ризиків з низькою пріоритетністю.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, міститься в додатку 1 до Звіту.                                                                 

Пропозиції щодо заходів із усунення корупційних ризиків та очікувані результати наведено в додатку 2 до Звіту.                                      

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків наведено в додатку 3 до Звіту.

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією наведено в додатку 4 до Звіту.

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем наведено в додатку 5 до Звіту.

Пріорітетність корупційних ризиків наведено в додатку 6 до Звіту.    

 

 

 

 

 
Останні новини
В обласній раді допомагають громадам вдосконалити роботу ЦНАПів

21-01-2022

В обласній раді допомагають громадам вдосконалити роботу ЦНАПів

На сьогодні з 64 територіальних громад Рівненської області 25 не...

На Рівненщині посилюється контроль за поширенням туберкульозу

21-01-2022

На Рівненщині посилюється контроль за поширенням туберкульозу

Вчора у Рівненському обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі РОР для учасників...

У Рівному відкрили Симуляційний центр

20-01-2022

У Рівному відкрили Симуляційний центр

Сьогодні на базі комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»...