Асоціації органів місцевого самоврядування

Українська асоціація районних та обласних рад

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад

Асоціація міст України

 

 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ РАД

ПРАВЛІННЯ

м. Вінниця                                                                        20 травня 2011р.

РІШЕННЯ

Про утворення Регіональних відділень Асоціації

Відповідно до пункту восьмого частини другої статті 9  Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», статті 6 Статуту Української асоціації районних та обласних рад, Типового положення про Регіональне відділення Асоціації, розглянувши пропозиції загальних зборів повноважних представників членів Української асоціації районних та обласних рад Вінницької, Житомирської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської областей, Правління вирішило:

1. Утворити та затвердити Положення про Вінницьке, Житомирське, Миколаївське, Рівненське, Хмельницьке, Черкаське регіональні відділення.

2. Покласти функції Регіонального відділення Української асоціації районних та обласних рад на Тернопільську обласну асоціацію органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини» та Асоціацію органів місцевого самоврядування Харківської області.

 

Президент Асоціації,

Голова Харківської обласної ради                                       Сергій Чернов

 

 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ РАД

 ПРАВЛІННЯ

РІШЕННЯ 

м. Київ                                                                        18 лютого 2011 р.

 Про затвердження Типового положення про Регіональні відділення Асоціації

 Відповідно до статті 9 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», підпункту 9, пункту 5.9 Статуту Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад «Українська асоціація місцевих та регіональних влад», Правління вирішило:

 1. Затвердити Типове положення про Регіональне відділення Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад «Українська асоціація місцевих та регіональних влад» (додається).

 2. Запропонувати обласним, районним радам розглянути питання про утворення  Регіональних відділень Асоціації та внести свої пропозиції на розгляд Правління у відповідності до затвердженого Положення.

 

Президент Асоціації,

Голова Харківської обласної ради                                       Сергій Чернов

 Затверджено

 рішенням Правління Асоціації

 від   «18  » лютого 2011 р.

 ТИПОВЕ Положення

про Регіональне відділення Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад «Українська асоціація місцевих та регіональних влад» 

1. Загальні положення.

 1.1 Діяльність Асоціації в регіонах здійснюється як безпосередньо так і через утворені нею Регіональні відділення відповідно до чинного законодавства, статуту Асоціації та Типового положення про них, що затверджується Правлінням Асоціації.

 1.2 Регіональне відділення Всеукраїнської Асоціації районних та обласних рад (далі – РВ УАРОР) є структурним підрозділом Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад (далі - Асоціація) і утворюється в Автономній республіці Крим та областях з метою ефективної реалізації мети і завдань Асоціації, забезпечення узгоджувальної координації органів місцевого самоврядування – членів Асоціації та їх добровільних об’єднань щодо захисту прав та спільних інтересів територіальних громад, реалізації рішень органів управління Асоціації.

1.3 Регіональне відділення представляє інтереси Асоціації на регіональному та місцевому  рівнях.

1.4 Рішення про утворення Регіонального відділення приймається Правлінням на підставі відповідних письмових пропозицій членів Асоціації відповідного регіону за умови членства в Асоціації не менше як 50 відсотків від загальної кількості районних рад у відповідному регіоні. Пропозиція щодо утворення РВ Асоціації затверджується загальними зборами повноважних представників членів Асоціації.

1.5 На підставі рішення вищого органу управління місцевої асоціації, за рішенням Правління УАРОР, функції Регіонального відділення можуть бути покладені на місцеву асоціацію органів місцевого самоврядування, як колективного члена Асоціації.

2. Мета та завдання Регіонального відділення Асоціації.

2.1 Основною метою діяльності Регіонального відділення Асоціації є забезпечення організації виконання статутних завдань Асоціації на регіональному та місцевому рівнях, а також через органи управління Асоціації у вищих та державних органах влади.

2.2 До завдань Регіонального відділення відноситься:

  • задоволення та захист законних прав і спільних інтересів членів Асоціації;
  • забезпечення реалізації рішень керівних органів Асоціації;
  • сприяння становленню і розвитку місцевого самоврядування в регіоні;
  • вивчення та розповсюдження передового досвіду з питань діяльності органів місцевого самоврядування;
  • співпраця з іншими Регіональними відділеннями Асоціації;
  • співпраця з міжнародними організаціями та Асоціаціями;
  • координація та контроль, спільно з Секретаріатом Асоціації, представництв Асоціації.

3. Керівні органи Регіонального відділення.

3.1 Керівним органам Регіонального відділення є:

загальні збори Регіонального відділення;

Рада Регіонального відділення.

3.2 Загальні збори РВ є вищим керівним органом РВ, які збираються не рідше одного разу на рік.

Позачергові загальні збори РВ скликаються відповідною Радою РВ, головою РВ з власної ініціативи, за пропозицією Правління чи Президента Асоціації або на вимогу однієї третини членів РВ.

Загальні збори РВ є правомочними за умови присутності на них більше двох третин від загального числа членів РВ.

3.3 Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх на зборах повноважних представників рад – членів Асоціації відкритим або таємним голосуванням.

3.4 Загальні збори РВ обирають Раду РВ, голову і заступника голови РВ, затверджують програму та план роботи РВ, обирають делегатів на з’їзд Асоціації, пропонують кандидатури до складу Правління та інших органів Асоціації, приймають рішення з усіх питань діяльності РВ.

4.   Рада Регіонального відділення.

4.1 У період між Загальними зборами вищим органом Регіонального відділення є Рада Регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації районних та обласних рад (далі – Рада РВ Асоціації) , яка приймає рішення з усіх питань що не входять у виключну компетенцію загальних зборів.

4.2 Рада РВ Асоціації обирається на загальних зборах з числа повноважних представників членів РВ УАРОР в складі до 10 осіб (голова РВ, його заступник, члени Ради терміном на 5 років). У разі, коли чисельність РВ не дозволяє сформувати Раду РВ Асоціації, за рішенням загальних зборів обирається тільки голова та заступник голови РВ.

4.3 Рада РВ Асоціації скликає чергові та позачергові Загальні збори РВ та організовує їх підготовку; здійснює попередній розгляд проектів рішень загальних зборів; затверджує кандидатури делегатів на з’їзд Асоціації (у разі неможливості скликання загальних зборів РВ); організовує виконання рішень, резолюцій загальних зборів РВ, виступає від імені РВ з  основних питань діяльності в його відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, громадськими та іншими організаціями, формує основні напрями роботи та проекти програм діяльності РВ, звітує за свою діяльність перед загальними зборами РВ, погоджує кандидатуру на посаду виконавчого секретаря Представництва Асоціації.

4.4 Рішення про скликання Ради РВ, пропозиції до порядку денного, дату проведення засідання приймає голова Ради РВ. Рада РВ скликається на вимогу однієї третини членів Ради РВ.

4.5 Засідання Ради РВ вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини його членів.

4.5 Рішення Ради РВ приймається простою більшості голосів присутніх на її засіданні.  

Допускається врахування голосів відсутніх на засіданні членів Ради РВ за їх письмовим підтвердженням щодо голосування “за” або “проти” запропонованого проекту рішення Ради РВ, якщо до проекту рішення не надавались пропозиції щодо редакційних змін.

За виняткових обставин, за рішенням голови РВ, Рада РВ може прийняти рішення методом опитування членів Ради РВ. У цьому випадку проект рішення розсилається членам Ради РВ, які письмовим підтвердженням (візуванням) висловлюють свою позицію щодо запропонованого проекту рішення Ради РВ Асоціації.

4.6 Засідання Ради РВ проводиться в разі необхідності але не рідше 1 разу в квартал.

5. Голова Регіонального відділення.

5.1 Голова РВ обирається загальними зборами терміном на період повноваження Ради РВ.

5.2 Голова РВ, як правило, є повноважним представником РВ в Правлінні Асоціації, при цьому мають бути враховані положення статті 5.3.1 Статуту Асоціації, що членами Правління можуть бути тільки два представники дійсних членів Асоціації з кожного регіону.

5.3 Голова представляє РВ в органах державної влади,  місцевого самоврядування, установах, громадських та інших організаціях, організовує роботу Ради РВ, виконання рішень Ради, загальних зборів РВ, скликає Раду РВ, організовує підготовку матеріалів для проведення загальних зборів і засідань Ради РВ, підписує рішення загальних зборів та Ради РВ.

5.4 У разі відсутності голови РВ, за рішенням загальних зборів РВ, Ради РВ схвалені ними документи підписує заступник голови чи інша уповноважена із членів Регіонального відділення особа.

5.5 Питання про дострокові перевибори голови може бути поставлене самим головою, з ініціативи Ради РВ або рішенням не менше однієї третини членів РВ.

6. Представництво Асоціації.

6.1 Представництво утворюються рішенням Правління Асоціації і є структурними підрозділами Секретаріату Асоціації та структурним виконавчим органом Регіонального відділення. Представництво Асоціації може утворюватися також в регіонах де немає Регіонального відділення.

6.2 Представництво очолює виконавчий секретар, який призначається (звільняється) Секретаріатом Асоціації за погодженням з Регіональним відділенням.

6.3 Структура Представництва, кошторис витрат на його утримання затверджується Правлінням Асоціації за пропозицією Секретаріату Асоціації.

6.4 Представництво здійснює свою діяльність у відповідності чинним законодавством, Статутом Асоціації, Положенням про РВ. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Представництв здійснює Секретаріат Асоціації та відповідне Регіональне відділення.

7. Майно, кошти Регіонального відділення.

7.1 За рішенням Правління Асоціації для забезпечення діяльності Регіонального відділення йому може бути виділене необхідне майно ти кошти Асоціації.

7.2. Джерелами коштів Регіонального відділення можуть бути:

кошти Асоціації;

цільові внески на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів (відрахування з місцевих бюджетів членів Асоціації);

спонсорські внески;

добровільні пожертвування, подарунки, безкоштовна передача об'єктів, що надходять від юридичних та фізичних осіб;

безповоротна фінансова допомога;

інші джерела, дозволені законодавством.

8. Припинення діяльності Регіонального відділення, Представництва.

8.1 Припинення діяльності Регіонального відділення, Представництва може бути проведена шляхом його реорганізації, приєднання перетворення, злиття або ліквідації за рішенням Правління Асоціації.

8.2 При ліквідації Регіонального відділення майно та кошти, що використовувалися для забезпечення його діяльності повертаються до Асоціації.

9. Внесення змін і доповнень до положення.

9.1 Зміни і доповнення в дане Положення вносяться і затверджуються Правлінням Всеукраїнської Асоціації обласних та районних рад.
Останні новини
Мурал рівненського художника прикрасив одну зі шкіл в Польщі

21-06-2024

Мурал рівненського художника прикрасив одну зі шкіл в Польщі

На ньому зображені дві дівчини, які символізують польсько-українську дружбу. Автор...

Діагностичний центр і Львівський медуніверситет продовжать свою співпрацю

21-06-2024

Діагностичний центр і Львівський медуніверситет продовжать свою співпрацю

Відповідне звернення Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького  розглянули депутати...

На Рівненщині обиратимуть кращу книгу 2025 року

21-06-2024

На Рівненщині обиратимуть кращу книгу 2025 року

У Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці оголосили про початок обласного...