Оголошується конкурс на зайняття посади начальника комунального закладу «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради.

Оприлюднено 28.09.2021

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 04.03.2014 № 1142 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 № 1761 «Про конкурсну комісію для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області», розпорядження голови Рівненської обласної ради від 09.09.2021 року №108  «Про проведення конкурсу на зайняття посади начальника комунального закладу «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради», розпорядження голови Рівненської обласної ради від 27.09.2021 №121  «Про формування окремої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади начальника комунального закладу «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради».

 

Найменування закладу: комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Драгоманова, будинок  9а.

 

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.                                         Згідно статуту:

 

  1. Забезпечення та проведення судово-медичних експертиз трупів у випадках насильницької смерті або при підозрі на застосування насильства, а також за інших обставин, що обумовлюють необхідність проведення такої експертизи, для вирішення питань, поставлених особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом.

    2. Забезпечення та проведення судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб для визначення характеру та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, з приводу статевих злочинів та вирішення інших питань, поставлених особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом.

   3. Забезпечення та проведення судово-медичної експертизи речових доказів.

   4. Забезпечення та проведення судово-медичної експертизи за матеріалами кримінальних та цивільних справ.

   5. Забезпечення участі судово-медичних експертів у судових засіданнях.

6. Залучення судово-медичних експертів як фахівців у встановленому законом порядку до участі в початкових та інших слідчих діях: огляду трупів на місці події (знайдення), ексгумації, вилучення зразків та інших.

7. Підвищення якості експертизи шляхом впровадження в практику нових методів дослідження, що затверджені Міністерством охорони здоров’я України, та постійним удосконаленням діяльності судово-медичних експертів.

8. Забезпечення проведення експертиз у встановлені строки.

9. Систематичне інформування керівників закладів охорони здоров’я про всі дефекти та недоліки у наданні медичної допомоги населенню, що були виявлені при проведенні судово-медичних експертиз.

10. Забезпечення участі судово-медичних експертів у клінічних та клініко-анатомічних конференціях.

11. Негайне повідомлення відповідних служб охорони здоров’я про випадки гострозаразних, у тому числі особливо небезпечних, захворювань, що були виявлені.

12. Узагальнення та аналіз судово-медичного матеріалу з метою проведення органами охорони здоров’я заходів профілактики виробничого, вуличного та побутового травматизму, отруєнь, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, раптової смерті та інших питань, що можуть сприяти поліпшенню медичного обслуговування населення.

13. Проведення заходів щодо спеціалізації та підвищення кваліфікації судово-медичних експертів шляхом періодичного проходження підготовки в інститутах удосконалення лікарів та інших відповідних закладах охорони здоров’я.

14. Систематичне проведення роботи з підвищення ділової кваліфікації працівників Бюро.

15. Ведення документації та надання звітів, що стосуються судово-медичної експертизи, за формами і за приналежністю у строки, затверджені МОЗ України.

16. Можливість Бюро бути навчальною базою вищих медичних навчальних закладів, інститутів (факультетів) удосконалення лікарів.    

17. Участь у проведенні комплексних експертиз, які виконуються судово-медичними експертами та фахівцями інших спеціальностей.

18. Забезпечення зберігання копій висновків експертиз та досліджень, матеріальних об’єктів дослідження, речових доказів в архіві Бюро в законодавчо затверджені терміни. 

19.Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуанню та акредитації, Бюро може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

 

Статут, структура закладу: електронне посилання.

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

фінансове забезпечення підприємства на 2021 рік складає 15 695,2 тис. грн

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 29.09.2021

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 18.10.2021

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33013, м. Рівне, майдан Просвіти,1,  каб.328.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 26-18-44,                                               e-mail: oblrada@ror.gov.ua (тема: Конкурс керівників закладів ОЗ).

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

 

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

 

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017           № 1094 (електронне посилання);

 

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017               № 1094 (електронне посилання);

 

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах 7 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад за тарифікаційним розрядом керівника закладу складає 12095 грн, підвищується за шкідливі умови праці, з урахуванням класу судового експерта та вислуги років. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства. З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №792 (електронне посилання).

Дата проведення конкурсу: 22.10.2021 о 10.00 год. – засідання окремої конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; об 11.00 год. – засідання окремої конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: м.Рівне, майдан Просвіти,1,  кабінет 301