Оголошується конкурс на зайняття посади керівника комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Рівненської обласної ради від 04.03.2014 №1142 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 883 «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами, розпорядження голови Рівненської обласної ради від 04.06.2020 №40 «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради».

Найменування закладу: комунальне підприємство "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 33027, місто Рівне, вул.Київська, 78-г.

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів. Згідно статуту:

 • здійснення медичної практики відповідно до ліцензії;
 • організація і надання спеціалізованої діагностичної, лабораторної, консультативної, лікувальної, в тому числі паліативної медичної допомоги, а також профілактичної та реабілітаційної допомоги населенню області найбільш кваліфікованими лікарями-спеціалістами закладу, при необхідності із залученням професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і клінік;
 • координація організаційно-методичної роботи діагностичних служб лікувально-профілактичних закладів області та України;
 • організація взаємодії з лікувально-профілактичними закладами області в плані  послідовності,  повноти та  якості  надання діагностичної і окремих  видів лікувальної допомоги населенню;
 • розробка по завданню відповідних органів охорони здоров'я заходів, спрямованих на: підвищення якості медичного обслуговування населення, в тому числі підлітків; зниження захворюваності, лікарняної летальності, інвалідності і загальної смертності;
 • розробка методик  лікування, діагностики, профілактики та реабілітації різних захворювань; проведення науково-дослідницької роботи в галузі медицини;
 • забезпечення керівництва і контролю за сучасним рівнем статистичного обліку і звітності діагностичних служб лікувально-профілактичних закладів області, достовірністю звітних даних, а також безпосереднє здійснення статистичних досліджень з окремих видів  (складання зведених звітів, аналізів показників діяльності закладів, інформаційне забезпечення для управління діагностичною службою та ін.);
 • впровадження сучасних методів лікування і діагностики в практику роботи стаціонару та консультативної поліклініки в інших закладах охорони здоров'я області;
 • здійснення інформаційно-пошукової, видавничої та виставкової діяльності;
 • проведення ліцензійно-патентної роботи в області діагностики, обстеження, лікування і реабілітації хворих;
 • проведення підвищення професійного рівня лікарів та середнього медичного персоналу на курсах стажування та інформації;
 • організація робіт по автоматизації медичних технологій;
 • придбання, зберігання, перевезення, використання та знищення, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • організація та впровадження роботи за принципом страхової  медицини, співпраця з страховими компаніями;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи передових лікувально-профілактичних закладів України та країн світу.

Статут, структура закладу: електронне посилання.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу: фінансове забезпечення підприємства на 2020 рік складає 235 970 200 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 25.06.2020 р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 09.07.2020 р.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33013, м. Рівне, майдан Просвіти,1,  каб.328.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 26-18-44,  e - mail: oblrada@rada.rv.ua (тема: Конкурс керівників закладів ОЗ).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017  №1094 (електронне посилання);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017  №1094 (електронне посилання);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах 7 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту:  посадовий оклад керівника та доплати встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859. З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №792 (електронне посилання).

Дата проведення конкурсу: 13.07.2020 об 11.00 – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; о 13.00 – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: м.Рівне, майдан Просвіти,1,  кабінет 301.