Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради.

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017                № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 04.03.2014 № 1142 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 № 1761 «Про конкурсну комісію для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області»,  розпорядження голови Рівненської обласної ради від 06.10.2020 №112  «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, розпорядження голови Рівненської обласної ради від 17.11.2020 №127  «Про формування окремої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради.

Найменування закладу: комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 33028, місто Рівне,                           вул. Котляревського, будинок 5.

 

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.                                         Згідно статуту:

- медична практика з надання екстреної медичної допомоги на дошпитальному етапі;

- створення разом із Власником умов для забезпечення права громадян на отримання вчасної, цілодобової, доступної, безоплатної, якісної екстреної медичної допомоги на дошпитальному етапі та платних медичних послуг відповідно до чинного законодавства України;

- організація роботи у цілодобовому режимі єдиного оперативно-диспетчерського відділу для приймання викликів від населення за екстреною медичною допомогою та передачі їх виїзним бригадам екстреної медичної допомоги Центру;

- забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги у разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, у тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- транспортування осіб, які перебувають у невідкладному стані та потребують обов’язкового медичного супроводу, до закладів охорони здоров’я територією Рівненської області, України та за її межі (на безоплатній та оплатній основі у відповідності до чинного законодавства України);

- взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (закладами охорони здоров’я) з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги, своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та у галузі екстреної медичної допомоги;

- взаємодія з аварійно-рятувальними службами та з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- координація дій бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги;

- впровадження нових алгоритмів, протоколів надання екстреної медичної допомоги на дошпитальному етапі, форм та методів лікування захворювань та невідкладних станів;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення (заходах, проектах, освітніх програмах) з метою популяризації необхідних знань та вмінь з надання домедичної допомоги потерпілим у невідкладних станах, а також надання екстреної та невідкладної медичної допомоги серед медичної спільноти закладів охорони здоров’я Рівненщини;

участь у державних та регіональних програмах щодо розвитку та удосконалення функціонування служби екстреної медичної допомоги (покращення матеріально-технічного стану служби, навчання, підготовки та перепідготовки персоналу системи екстреної медичної допомоги Центру);

- проведення розрахунку необхідної кількості та планування місцезнаходження пунктів постійного або тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги для своєчасного надання населенню екстреної медичної допомоги відповідно до вимог Закону України «Про екстрену медичну допомогу», внесення на розгляд Власника (уповноваженого ним органу), відповідних пропозицій та надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку екстреної медичної допомоги у Рівненській області;

медико-санітарний супровід масових заходів та спортивних змагань (на безоплатній та платній основі у відповідності до чинного законодавства України та регуляторних актів Власника) та заходів за участю осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона;

- організація проведення підготовки медичних працівників, які є у штаті Центру (удосконалення теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок) на базі структурного підрозділу Центру згідно чинних правових регуляторних актів для такого виду діяльності;

- проведення підготовки (тренінгів, майстер-класів, тощо, включаючи виїзні цикли) для медичних працівників закладів охорони здоров’я Рівненщини з питань надання екстреної медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані згідно рішень Власника та наказів Центру;

- організація та проведення підготовки (навчання) осіб, що не мають медичної освіти, та які не є штатними працівниками Центру, медичних працівників госпрозрахункових установ та приватних закладів охорони здоров’я, громадян чи зацікавлених осіб – на платній основі відповідно до чинного законодавства України, наказів Міністерства охорони здоров’я України;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

- придбання, зберігання, перевезення, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів згідно з вимогами чинного законодавства України;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- координація діяльності медичного персоналу із надання екстреної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, правоохоронними органами;

- надання платних медичних послуг з медико-санітарного супроводу масових заходів та спортивних змагань, перевезення пацієнтів по території Рівненської області, України та за її межами, навчання (підготовка) осіб без медичної освіти основам домедичної допомоги, у порядку, встановленому чинним законодавством України за угодами з фізичними та юридичними особами;

- надання будь-яких послуг, у відповідності до специфіки (завдань, цілей) роботи Центру іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу на території Рівненської області, України та за її межами;

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, круглих столів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, семінарів, тренінгів, курсів, циклів тематичного удосконалення, інших освітніх, навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів, спрямованих на професійний розвиток, підвищення кваліфікації, перепідготовку та/або спеціалізацію медичних та немедичних працівників, в тому числі на платній основі; участь працівників Центру у таких заходах на території Рівненської області, України та за її межами. За результатом їх проведення Центр має право видавати відповідні документи про підвищення кваліфікації, перепідготовку та/або спеціалізацію медичних та немедичних працівників у відповідності до вимог законодавства України.

 

Статут, структура закладу: електронне посилання.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

фінансове забезпечення підприємства на 2020 рік складає 406 000,0 тис. грн

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 20.11.2020

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 04.12.2020

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33013, м. Рівне, майдан Просвіти,1,  каб.328.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 26-18-44,                                               e-mail: oblrada@rada.rv.ua (тема: Конкурс керівників закладів ОЗ).

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

 

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

 

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017           № 1094 (електронне посилання);

 

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017               № 1094 (електронне посилання);

 

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах 7 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:  посадовий оклад за тарифікаційним розрядом керівника закладу складає 7142 грн, підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства. З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019                     № 792 (електронне посилання).

Дата проведення конкурсу: 08.12.2020 о 10.00 год. – засідання окремої конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; об 11.00 год. – засідання окремої конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: м.Рівне, майдан Просвіти,1,  кабінет 301.